อาจดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่เป็นความจริงที่สำคัญ สุขภาพของพนักงานเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ

การลงทุนสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี จากผลสำรวจของโครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality 2017 พบว่า องค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องสูญเสียเวลาการทำงานของพนักงานเฉลี่ย 59.8 วันต่อคน/ปี*

สำหรับพนักงานเอง การเข้าร่วมในโครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality จะช่วยให้พวกเขาทราบถึงภาพรวมของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเขา ทั้งในด้านลักษณะการใช้ชีวิต ข้อบ่งชี้สุขภาพ สุขภาพจิต ความเครียด และความกังวลอื่นๆ ซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมโครงการแต่ละคน จะได้รับรายงานเฉพาะบุคคลซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุสุขภาพแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้

*แหล่งข้อมูล: The Healthiest Workplace by AIA Vitality 2017 ซึ่งดำเนินการสำรวจในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย และ สิงคโปร์

The Healthiest Workplace by AIA Vitality คืออะไร?

โครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality คือ ข้อมูลที่เป็นภาพรวมแสดงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานที่องค์กรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อออกแบบกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ีดี และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมขององค์กรให้ดีขึ้น การจัดสำรวจ Healthiest Workplace ได้ดำเนินการสำรวจครอบคลุมทั้งในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย และ สิงคโปร์ โดยมีองค์กร 214 แห่ง และพนักงานรวมทั้งหมด 10,001 คน เข้าร่วมในการสำรวจนี้


The Healthiest Workplace by AIA Vitality ได้รับการสนับสนุนจาก:

คณะกรรมการที่ปรึกษา

โครงการที่ริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของกลุ่มบริษัท เอไอเอ เป็นประธาน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้นำด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสุขภาพในสถานที่ทำงาน ด้านสาธารณสุข และด้านสุขภาพจิต

พันธมิตรทางวิชาการ

การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality ดำเนินการโดยพันธมิตรทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย RAND Europe และสถาบันการศึกษาจากหลากหลายภูมิภาค โดยสถาบันการศึกษาเหล่านี้จะช่วย RAND ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และผลการสำรวจในแต่ละประเทศ การวิจัยดังกล่าวจะมุ่งเน้นการทำความเข้าใจในเรื่องการสูญเสียประสิทธิผลในที่ทำงาน และการที่องค์กรจะต้องดำเนินกลยุทธ์ด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในองค์กรอย่างไร เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว

อายุสุขภาพแบบ เอไอเอ ไวทัลลิตี้

โครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality จะวัด "อายุสุขภาพแบบ เอไอเอ
ไวทัลลิตี้" บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยจะวัดสุขภาพในทุกๆ ด้าน ทั้งการออกกำลังกาย โภชนาการ และความเครียด เพื่อนำไปคำนวณ “อายุสุขภาพ” ของบุคคลนั้นๆ เปรียบเทียบกับอายุจริง

พันธมิตรของเรา

ผู้พัฒนาและผู้สนับสนุนหลัก


พันธมิตรทางวิชาการ


สื่อพันธมิตร

Back to Top

ลงทะเบียนสำหรับปี 2561